Algemene voorwaarden en privacy hondenuitlaatservice "Het Ommetje" Hellouw

ALGEMENE VOORWAARDEN                

 

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” KvK nummer: 76790991.
De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice “Het Ommetje”.

Opdrachtgever: Bezitter van de hond.

Opdracht: Het uitlaten van de hond.

Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden uitgelaten.

Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, tenzij voor een specifieke dienst andere voorwaarden zijn afgesproken.

2.2           De eigenaar wordt geadviseerd de hond minimaal 2 uur van te voren of pas na de wandeling eten te geven. Dit in verband met kans op maagtorsie bij sommige rassen.

 

Artikel 3: Rechten en plichten opdrachtgever

3.1           De opdrachtgever zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn.

3.2           De opdrachtgever geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis binnen te gaan of zorgt dat de opdrachtnemer binnengelaten wordt door derden om de hond op te halen en thuis te brengen.

3.3           De opdrachtgever dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

3.4           De opdrachtgever zorgt voor de jaarlijkse inentingen cocktail en kennelhoest.

3.5           De opdrachtgever zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

3.6           Bij ziekte of loopsheid mag de hond niet mee met de roedel. Indien dit tijdig wordt gemeld,

wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht.

3.7           De hond(en) moet een goed passende halsband of tuig dragen (geen slipketting), deze wordt voorzien van een penning van hondenuitlaatservice “Het Ommetje”.

3.8           De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit” ).

3.9           De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

3.10         Puppy’s mogen met de roedelwandeling mee vanaf 10 maanden, tot die tijd is het mogelijk individuele wandelingen te maken.

3.11         De opdrachtgever accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. De opdrachtnemer zal trachten de honden zo goed mogelijk “handdoek droog” af te leveren.

3.12         De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van de bezitter van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien de opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de bezitter van de hond(en) gezocht worden.

3.13         Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de opdrachtgever niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.  

3.14         De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de opdrachtnemer tijdens de wandelingen foto’s en/of video’s maakt van de hond en dat deze worden gebruikt voor de website en social media, de naam van de opdrachtgever zal nimmer vermeld worden.

3.15         Het staat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vrij op elk gewenst moment de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 4: Rechten en plichten opdrachtnemer

4.1           De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer.

4.2           Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren.

4.3           De opdrachtnemer laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

4.4           De opdrachtnemer zal indien de hond niet aanwezig is of de eigenaar geen toegang heeft tot de woning de kosten voor de geplande wandeling volledig in rekening brengen.

4.5           De opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

4.6           De opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

4.7           Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de opdrachtgever) de dierenarts door de opdrachtnemer ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.8           De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, zal hierover wel eerst contact hebben met de opdrachtgever.

4.9           De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

4.10         De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren ( HR (hoog risico) hond) , indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen.

4.11         De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

4.12         Bij extreme weersomstandigheden zoals warmte, extreme kou, zware regen, onweer, storm, gladheid en zware sneeuwbuien kan de opdrachtnemer om veiligheidsreden de wandeling inkorten, verplaatsen naar een ander tijdstip of annuleren. Bij annulering van de wandeling door de opdrachtnemer worden er geen kosten in rekening gebracht.

4.13         De opdrachtnemer behoudt het recht om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waardoor de hond niet uitgelaten wordt, de opdrachtgever wordt hierover ten minste 3 weken van tevoren geïnformeerd.

4.14         De opdrachtnemer behoudt het recht om tarieven 1 keer per jaar te wijzigen, hierover wordt de opdrachtgever tijdig geïnformeerd.

4.15         Weekendwandelingen en wandelingen op feestdagen zijn op aanvraag en geen vaste dienst.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1           De opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, hij/zij blijft (volgens de wet) ten allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door de hond.

5.2           De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de bezitters van de honden verdeeld.

5.3           De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infectie, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Met uitzondering van letsel dat direct door de opdrachtnemer is veroorzaakt. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om letsel te voorkomen.

5.4           De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hond wegloopt tijdens het uitlaten, mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de hond zijn eigen weg kiest, zal de opdrachtnemer alle redelijke inspanning verrichten om de hond zo spoedig mogelijk te vinden.

5.5           De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. De opdrachtnemer zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten en heeft hiervoor geschikte handdoeken.

5.6           De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 

Artikel 6: Financiën

6.1           Betalingen dienen uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum worden voldaan per bank of contant. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

6.2           Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht de overeenkomst (tijdelijk) te ontbinden.

 

 

PRIVACY

Privacyverklaring Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” KvK nummer: 76790991.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” heeft niet de intentie meer gegevens te verzamelen over haar contacten dan op grond van wetgeving verplicht is. Daaronder zijn geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-U te kunnen vinden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over (wijzigingen van ) onze diensten en producten

-U de maandelijkse factuur te kunnen toesturen.

 

Hoelang we gegevens bewaren.

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor fiscale doeleinden om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

 

Delen met anderen.

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Hondenuitlaatservice “Het Ommetje” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons e-mailadres;  hushetommetje@gmail.com

Algemene Voorwaarden Uitlaatservice
PDF – 130.7 KB 19 downloads
Privacy Verklaring Ommetje
PDF – 109.2 KB 18 downloads